အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၁၃၄ ခု

A

မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်

2019-08-21

Testing Vacancy Upload

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

2019-08-21

Testing for vacancy dma

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

2019-08-15

ကညနမှ ကားများတွင်ရေကာမှန်ဖွင့်စစ်ရမည့်ကိစ္အကြောင်းကြားခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

2019-08-15

Test Vacancy

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

2019-08-30

ကညနမှ ဝန်ထမ်းအသစ်ခေါ်ယူခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

2019-08-15

DMA (Vacancy)

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

2019-08-14

MPT AE / AM Post

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

2019-09-30

Vacancy

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

2019-08-14