အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

ကျန်းမာရေး

၁၀ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ


  • Vacancy for you


    Agency  : အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-01-29
  • summary


    Agency  :  ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-19
  • စားဖိုမှူး


    Agency  : စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-30
အထူးသတင်း