အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

၁၅ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ


  • စိစစ်−၂


    Agency  : စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-10-25
  • စာရ​ေး


    Agency  : စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-29
  • SECM


    Agency  : စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-18
အထူးသတင်း