အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၄ ခု

RAT အမှုထမ်းရာထူး (၄)နေရာခန့်ထားရန်ကိစ္စ

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 25, 2018

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ အငယ်တန်းစာရေး(၁၄)ဦး ခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 28, 2018

dyso

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 18, 2018

မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင် လစ်လပ် (အငယ်တန်းကွန်ပျူတာ) ခေါ်ယူခြင်း

Agency:မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 07, 2018

HOT NEWS
January 4,