အချက်အလက်များ

၂၅၄ အချက်အလက်များ


  • RAT Law


   • ထုတ်ဝေသူ :RATB
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 05-11-2020
   • စာမျက်နှာ :15
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 01-08-2018
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • IWT_Testing


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 31-08-2019
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : IWT_Testing_Document
   • Download
  • Testing Document Upload


   • ထုတ်ဝေသူ :tester
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 07-08-2019
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • test_19.8.2019


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 01-08-2019
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • document_test


   • ထုတ်ဝေသူ :မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 15-08-2019
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : myanmar
   • Download
  • doc


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : eng
   • Download
  • Testing for Document dma


   • ထုတ်ဝေသူ :ရေကြောင်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ လုံခြုံရေး
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 19-09-2018
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : myanmar
   • Download
  • ကညန မှ စမ်းသပ်ခြင်း


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် document testing


   • ထုတ်ဝေသူ :မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 15-08-2019
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : myanmar
   • Download
အထူးသတင်း