အချက်အလက်များ

ဆောက်လုပ်ရေး

အချက်အလက်များ


  • Myanmar National Building Code 2016


   • ထုတ်ဝေသူ :Ministry of construction
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 12-07-2016
   • စာမျက်နှာ :131
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • လေ့ကျင့်ထောက်ကူပြုစာအုပ်များ


   • ထုတ်ဝေသူ :Ministry of Construction
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များ


   • ထုတ်ဝေသူ :ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • Construction Industry နှင့်ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသောဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း


   • ထုတ်ဝေသူ :ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
အထူးသတင်း