တင်ဒါများ

၂၃၉ တင်ဒါများ


 • ရုံးအဆောက်အဦ


  Agency  : အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2020-11-13
 • Testing MPT Tender


  Agency  : မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-31
 • Way


  Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-21
 • Tender Testing


  Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-20
 • 15-8-2019 CITC Tender


  Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-09-03
 • ရေကြောင်း တင်ဒါ


  Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-31
 • call


  Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-23
 • new tender


  Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-24
 • new tend


  Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-15
အထူးသတင်း