အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၇ ခု

လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံး အငယ်တန်းစာရေးခေါ်ယူခြင်း

Agency:မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 30, 2018

အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 25, 2018

ဝန်ထမ်းသစ် ခေါ်ယူခြင်း(CESID)

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 19, 2018

Government staff

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 18, 2018

အလုပ်ခေါ်ယူခြင်း (PAPRD)

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 18, 2018

စီမံ(၁) ရာထူးနေရာ(၄၅)နေရာခေါ်ယူခြင်း

Agency:ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 14, 2018

HOT NEWS
January 4,