ပို့ဆောင်ရေး

၃၈ အချက်အလက်များ


  • IWT_Testing


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 31-08-2019
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : IWT_Testing_Document
   • Download
  • document_test


   • ထုတ်ဝေသူ :မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 15-08-2019
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : myanmar
   • Download
  • ကညန မှ စမ်းသပ်ခြင်း


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် document testing


   • ထုတ်ဝေသူ :မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 15-08-2019
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : myanmar
   • Download
  • Document for DMH


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 15-08-2019
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
အထူးသတင်း