လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၈ ခု


Application Testing Form

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Test Form

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Applicant form

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

MPT Team Manager

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

New Form

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း (PAPRD)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

လုပ်ငန်းလိုင်စင်

အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

HOT NEWS
January 4,