လျှောက်လွှာပုံစံများ

ဆက်သွယ်ရေး

၁၀ လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • Application Testing Form

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • Test Form

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • Applicant form

   အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ


  • MPT Team Manager

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • New Form

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း (PAPRD)

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • လုပ်ငန်းလိုင်စင်

   ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


  • အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

   ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


  • အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ရင် ဖောင်ပုံစံ

   ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန


အထူးသတင်း