လျှောက်လွှာပုံစံများ

ဆက်သွယ်ရေး

လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • Application Testing Form

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • Test Form

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • Applicant form

   အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ


  • MPT Team Manager

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • New Form

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း (PAPRD)

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

   ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


အထူးသတင်း