လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၁၄ ခု


ယာဉ်မောင်းသင်တန်းလျှောက်လွှာပုံစံ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

New Job

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

သုတေသီပုံစံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

သုတေသီပုံစံ

Tender Form

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Computer Accessories Tender Form

လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း (PAPRD)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

လျှောက်လွှာပုံစံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

သုတေသီများဖောင်ပုံစံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

သုတေသီများဖောင်ပုံစံ

အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ရန်

တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာရုံးများ

HOT NEWS
January 4,