လျှောက်လွှာပုံစံများ

အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းများ

၁၀ လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • အမ်အက်ဖ်အိုင်၀၁

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • frd from

   ဝန်ကြီးဌာနများ


  • xxxxxxxxxxx

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

   ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


  • တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မီတာလျှောက်လွှာပုံစံလျှောက်ထားခြင်း


  • မှတ်ပုံတင်ပုံစံ

   ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


  • အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်း Online Registration


  • ကုန်ရောင်းခြင်း


  • လျှောက်လွှာပုံစံ

   စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန


  • စက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း


အထူးသတင်း