လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၁၀ ခု


အမ်အက်ဖ်အိုင်၀၁

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

frd from

ဝန်ကြီးဌာနများ

xxxxxxxxxxx

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မီတာလျှောက်လွှာပုံစံလျှောက်ထားခြင်း

မှတ်ပုံတင်ပုံစံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်း Online Registration

ကုန်ရောင်းခြင်း

လျှောက်လွှာပုံစံ

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

စက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း

HOT NEWS
January 4,