လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၁၅၇ ခု


အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့အမှုများတွင်သွင်းရာတွင် လွှဲအပ်မှု လျှောက်ထားလွှာ ပုံစံ

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့အမှု မိတ္တူ ကူးယူရာတွင်လျှောက်ထားရန် မိတ္တူလျှောက်လွှာ ပုံစံ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့

လျှောက်လွှာပုံစံ (ဘဏ္ဍာရေး)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Thaidd5 test upload file 29082019

ကော်မရှင်နှင့်ကော်မတီများ

အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်း Online Registration

စက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း

poll 1

Application Testing Form

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Test Form_30.8.19

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

HOT NEWS
January 4,