လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၁၅၇ ခု


အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့အမှုများတွင်သွင်းရာတွင် လွှဲအပ်မှု လျှောက်ထားလွှာ ပုံစံ

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့အမှု မိတ္တူ ကူးယူရာတွင်လျှောက်ထားရန် မိတ္တူလျှောက်လွှာ ပုံစံ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့

Application Testing Form

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Test Form_30.8.19

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

Thaidd5 test upload file 29082019

ကော်မရှင်နှင့်ကော်မတီများ

Testing Form Upload

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Testing_Form_19.8.19

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Testing for Form dma

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Test Form

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Test form 3

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

HOT NEWS
January 4,