လျှောက်လွှာပုံစံများ

မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း

၁၅၅ လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • Application Testing Form

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • Test Form_30.8.19

   ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန


  • Thaidd5 test upload file 29082019

   ကော်မရှင်နှင့်ကော်မတီများ


  • Testing Form Upload

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • Testing_Form_19.8.19

   အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ


  • Testing for Form dma

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • Test Form

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • Test form 3

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • Test form1 (ဖောင်ပုံစံ 1)

   အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ


  • npt form

   အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်


အထူးသတင်း