လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၆ ခု


အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်း Online Registration

စက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း

Testing_Form_19.8.19

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

လုပ်ငန်းလျှောက်လွှာပုံစံ

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

လုပ်ငန်းလိုင်စင်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

လုပ်ငန်းလိုင်စင်

HOT NEWS
January 4,