နည်းပညာ

၁၉ လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • Testing Form Upload

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • Testing for Form dma

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • Applicant form

   အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ


  • MICB စမ်းသပ်ခြင်း

   အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ


  • DTTM RAT

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • Form of FERD

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • RAT

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • Tender Form

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


   Computer Accessories Tender Form

  • ငွေရေးကြေးရေး အာမခံပုံစံ ၁၆ Insurance Form

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


   အာမခံလျှောက်လွှာ ၁၆

  • ဒိန်ဂွမ်

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


အထူးသတင်း