ကျန်းမာရေး

၁၉ လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • Thaidd5 test upload file 29082019

   ကော်မရှင်နှင့်ကော်မတီများ


  • npt form

   အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်


  • form pek

   လွှတ်တော်များ


  • Form

   အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ


  • Form of FERD

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • သုေတသန

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • လုပ်ငန်းလိုင်စင်(ကချင်ပြည်နယ်)

   ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့


  • လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ရန်

   တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာရုံးများ


အထူးသတင်း