သက်ပြည့်ပင်စင်ကိစ္စ

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ / Offline Service

ပြည်သူများအားသိရှိစေရန်

Rating
ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၁ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

Superannuation pension

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

To give public awareness

Rating