ဝန်ဆောင်မှု - ၅၂ ခု

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / Offline Service

Ministry of Planning and Finance is working or Doing ...............................

Rating

သင်တန်း ငွေချေးသက်သေခံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / Offline Service

Rating

MICB ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် လိုအပ်ချက်များ

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ / Offline Service

Rating

နောက်တစ်ကြိမ်စမ်းသပ်ခြင်း၁

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ / Offline Service

Rating
ဝန်ဆောင်မှု - ၅၂ ခု

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / Offline Service

Ministry of Planning and Finance is working or Doing ...............................

Rating

သင်တန်း ငွေချေးသက်သေခံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / Offline Service

Rating

MICB ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် လိုအပ်ချက်များ

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ / Offline Service

Rating

နောက်တစ်ကြိမ်စမ်းသပ်ခြင်း၁

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ / Offline Service

Rating
ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၀ ခု

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ