ဝန်ဆောင်မှု (ရိုးရိုး) - ၃၈ ခု

Ministry of Planning, Finance and Industry Testing Service

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating

service test

မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်

testing service summary

Rating

Service Testing MM

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating
ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၂ ခု

E-gov mobile service sample

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

Rating