ဝန်ဆောင်မှု - ၃၉ ခု

Ministry of Planning, Finance and Industry Testing Service

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / Offline Service

Rating

service test

မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် / Offline Service

testing service summary

Rating
ဝန်ဆောင်မှု - ၃၉ ခု

Ministry of Planning, Finance and Industry Testing Service

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / Offline Service

Rating

service test

မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် / Offline Service

testing service summary

Rating
ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၂ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

E-gov mobile service sample

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

Rating