တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၂၆ ခု

Tender for Test

Agency:နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:November 10, 2021

ရုံးအဆောက်အဦ

Agency:အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:November 13, 2020

Testing

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:May 31, 2019

Planning Tender

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 20, 2018

server

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 18, 2018

တင်ဒါ စီစစ်တိုး

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 18, 2018

တင်ဒါ(CESID)

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 18, 2018

Computer

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 30, 2018

ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 18, 2018

HOT NEWS
January 4,