ဝန်ဆောင်မှုများ

စက်မှုလုပ်ငန်း

၂၅ ဝန်ဆောင်မှုများ

Ministry of Planning, Finance and Industry Testing Service

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Air Transport Trade Services Day 2

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Original eng MM

Rating    

Electrical Inspection

Rating    

ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေး

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

yrg-health-service

Rating    
အထူးသတင်း