ဝန်ဆောင်မှုများ

ပို့ဆောင်ရေး

၅၉ ဝန်ဆောင်မှုများ

Day 2 DCA

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ အဓိကဆောင်ရွက်ပေးရသည့်လုပ်ငန်းများ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

online booking system

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Air Transport Trade Services Day 2

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

DMA.S (Certificate Services)

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

mpa_EDI

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Rating    

DCA

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Rating    

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ(IWT)

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

MNA Charter Flight

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    
အထူးသတင်း