ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်

ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။    ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) ခုနှစ် ပုဒ်မ ၁၆၁ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းပါသည်-

(က)  ပြည်နယ်များတွင် မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်လျှင် ၂ ဦးကျစီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊

(ခ)   ပြည်နယ်များတွင် ထိုပြည်နယ် ရရှိပြီးသော သို့မဟုတ် ထိုပြည်နယ်အတွင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု ရရှိပြီးသော တိုင်းရင်း

        သားလူမျိုးများမှအပ ကျန်တိုင်းရင်းသား  လူမျိုးများအနက် လျော်ကန်သင့်မြတ်သော လူဦးရေဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော်ရှိ လူဦးရေ

        စုစုပေါင်း၏ သုညဒသမတစ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက်ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာကသတ်မှတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီးက

       လူမျိုးတစ်မျိုးလျှင် တစ်ဦးကျစီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊

(ဂ) အပိုဒ်(က)နှင့် အပိုဒ်(ခ)တို့အရ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း၏သုံးပုံတစ်ပုံနှင့်ညီမျှသော

      တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကဥပဒေနှင့်အညီအမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၂။       ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်လုပ်ငန်းတာ၀န်များတွင်-

(က)    ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း၊

( ခ )    ပြည်သူလူထုကိုကိုယ်စားပြုခြင်း၊

( ဂ )    ဥပဒေပြုခြင်း၊

(ဃ)    အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ဆောင်ရွက်ချက်များကို အပြန်အလှန်ထိန်းညှိခြင်းတို့ပါဝင်သည်။

 ရည်ရွယ်ချက်များ

၃။      ရည်ရွယ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က)   ပြည်နယ်ဥပဒေပြုရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊

(ခ)     ပြည်နယ်အတွင်းရှိပြည်သူများ၏လိုလားတောင့်တချက်များနှင့်   ပိုမိုကောင်းမွန်သော    လူမှုဘဝအဆင့်အတန်းရရှိစေရန်၊

(ဂ)     ပြည်နယ်အတွင်းရှိပြည်သူများအတွက်ထိရောက်သောကိုယ်စားပြုခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊

(ဃ)   ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကို ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် အညီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဖော်ဆောင်နေသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် တန်ဖိုး

          ထားကြစေရန်၊

(င)    စောင့်ကြည့်လေ့လာထိန်းကျောင်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်။

 

မူဝါဒများ

၄။    ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈)အရ အပ်နှင်းထားသောအာဏာကိုအပြည့်အဝအသုံးချပြီး ပြည်နယ်အတွင်းရှိပြည်သူများက လိုလားတောင့်တလျက်ရှိသော ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး တို့အတွက် ဥပဒေပြုခြင်းနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းခြင်းအားဖြင့် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏အကျိုးစီးပွားအတွက် ကိုယ်စားပြုနိုင်စေရန် မူဝါဒများချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

 

ရည်မှန်းချက်များ

၅။    ရည်မှန်းချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    ဥပဒေပြုရေးနှင့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများစနစ်တကျ ကျင်းပနိုင်ရေး၊

( ခ )    ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲမှုအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနှင့် ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲနိုင်ရေးနှင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်သွားနိုင်ရေး၊

( ဂ )    လွှတ်တော်နှင့်ပြည်သူတစ်သားတည်းဖြစ်စေရန် ပြည်သူ့ဆန္ဒ၊ ပြည်သူ့အသံကို ဦးစားပေးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးရေး၊

(ဃ)    ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စွမ်းရည်မြင့်မားလာစေရေး၊

(င)     လွှတ်တော်ကော်မတီများ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊

(စ)     ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားရန် ဆောင်ရွက်ပေးရေး၊

(ဆ) လွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေရေးအတွက် လွှတ်တော်လေ့လာသင်ကြားရေးဌာနတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ဖော်ဆောင်ရေး၊