ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

ဌာနအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းအရာ

၁။        ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) ပုဒ်မ၁၆၁(က)အရ ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပသော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၈)ဦးနှင့် တပ်မတော်သားပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်()ဦး၊ စုစုပေါင်း(၂၄)ဦးဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

​​​​​​​

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၂။      တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က) ဒေသခံပြည်သူလလူထုများနှင့် ကိုက်ညီသောဥပဒေများရေးဆွဲခြင်း၊ ခေတ်နှင့်လျော်ညီမှုမရှိသော ဥပဒေများပယ်ဖျက်ခြင်း၊

(ခ) ပြည်သူများ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များအား အဆိုများ၊ မေးခွန်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်နှင့် တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်တို့အား တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 (ဂ) ပြည်နယ်၏အခွန်အကောက်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များရရှိရေးအတွက် ကော်မတီများ၊ အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ဆောင်ရွက်ချက်များကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်များ၊ ပြည်သူများသိရှိစေရန် Website Facebook page များတွင်ထုတ်လွှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င) သတင်းအချက်အလက်၊ နည်းပညာများ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ) E-Library လုပ်ငန်းများ တည်​​​ဆောက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(ဇ) လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများအား အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်၊ သင်တန်းများစေလွှတ်ခြင်း၊ ရုံးတွင်းသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ပေးခြင်း၊ လွှတ်တော်အသီးသီး၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား လေ့လာတိုးတက်စေရန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

 

ရည်ရွယ်ချက်များ

၃။      ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ခေတ်စနစ်နှင့်ကိုက်ညီသော ဥပဒေများ၊ ဒေသနှင့် ကိုက်ညီသော ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန်၊

(ခ) ပြည်သူများ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရေး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

(ဂ) အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်များ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုရှိစေရေး ထိန်းညှိဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

(ဃ) အခွန်အကောက်၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

(င) လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

(စ) လွှတ်တော်ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်၍ လုပ်ငန်းခွင်ပျော်ရွှင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန်။

 

မူဝါဒ

၄။     လွှတ်တော်သည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သဖြင့် ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေ ခံဥပဒေ၊ အခန်း()တွင် ပုဒ်မ(၇၄)မှ ပုဒ်မ(၁၉၈)ထိ ဖော်ပြထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍများရှိသည့်အနက် ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုခြင်း၊ ဥပဒေပြုခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ဆောင်ရွက်ချက်များကို အပြန်အလှန်ထိန်းညှိခြင်းစသော လွှတ်တော်၏လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လွှတ်တော်၏မူဝါဒကို အောက်ပါအတိုင်း ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ပါမည်-

(က) ချင်းပြည်နယ်ရှိ ဒေသခံလူမျိုးများ၏ဓလေ့ထုံးစံ၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ သဘာဝအခြေအနေ၊ ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းပေးရေး၊

(ခ) ဥပဒေပြုရေးဆွဲရာတွင် လွှတ်တော်အရပ်ရပ်၌ ကျင့်သုံးသော ဥပဒေများလေ့လာပြီး ဒေသခံလူမျိုးများ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု များနှင့် မဆန့်ကျင်သောဥပဒေများရေးဆွဲရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရေး၊

 

ရည်မှန်းချက်များ

၅။      ပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ရည်မှန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က) ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ပြည်သူများနှင့်မပြတ်ထိတွေ့၍ လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

(ခ) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ တစ်ဦးချင်းအရည်အသွေးမြင့်မားရေးအတွက် ဆောင်ရွက် ပေးရန်၊

(ဂ) လွှတ်တော်အရပ်ရပ်၊ လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရန်။

 

Website လိပ်စာ

http://www.chinparliament.gov.mm/​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​