လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်

လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်

    • ဘွိုင်လာဥပဒေ


      • Publisher :စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
      • Publication Date : 14-07-2015
      • Pages :
      • Language : မြန်မာ
      • Download
    • နည်းပညာစာအုပ်များ


      • Publisher :
      • Publication Date : 22-08-2017
      • Pages :9
      • Language : english
      • Download
    • Disaster Management, Response Activities and National Recovery Plan in Electricity Sector


      • Publisher :Ministry of Energy and Power
      • Publication Date :
      • Pages :9
      • Language : English
      • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
  • Test


    Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         Closing Date  : 2019-08-14
  • ရရရရ၇


    Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         Closing Date  : 2018-09-18
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်