အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအား SME လုပ်ငန်းများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ကဒ်များထုတ်ပေးခြင်း

အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းများ

အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအား SME လုပ်ငန်းများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ကဒ်များထုတ်ပေးခြင်း


/ April 09, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက် များ

လျှောက်ထားလာသည့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ သည်သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်၊ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် တင်ပြနိုင်ရပါမည်။

  • အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် လိုင်စင်၊ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ် ရပါမည်-
  •  ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုမရှိခြင်း၊
  • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း၊
  • မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းခြင်း၊
  • လုပ်င‌န်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုမရှိခြင်း၊

ဝန်ဆောင်ခ

အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ - ၅၀၀၀ကျပ်၊

အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ - ၁၀၀၀၀ ကျပ်

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ

ဓါတ်ပုံ (Passport size)-(၄)ပုံ

SME Member ဝင်များ၏ လျှောက်လွှာပုံစံ

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး ဌာနများ၏ လိုင်စင်/ ခွင့်ပြုချက်/ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

အဆင့် ၁

လုပ်ငန်းရှင်မှ လျှောက်လွှာ၊ လိုအပ်သော စာရွက် စာတမ်းများနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်/ခရိုင် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံးများတွင် လျှောက်ထားရပါမည်။

အဆင့် ၂

သက်ဆိုင်ရာစက်မှုကြီးကြပ်ရုံးများသည် ပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိသော လျှောက်လွှာများကိုစုစည်းလျက် ရုံးချုပ်သို့တင်ပြဆောင်ရွက်၍ Member Card ရရှိပါက လုပ်ငန်းရှင်များသို့ ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပေးပို့မည် ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော် နှင့်ခရိုင် စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံးများ

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင် မည့်တည်နေရာများ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော် နှင့်ခရိုင် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံးများ

Website လိပ်စာ

www.smedevelopmentagency.gov.mmအထူးသတင်း