ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချူပ်ရုံး

လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

 စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၊၊ စာရင်းစစ်ရုံးအသီးသီးတွင် နှစ်ပတ်လည်စစ်ဆေးရေးစီမံချက်နှင့် သုံးလပတ်စစ်ဆေးရေး စီမံချက်များကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရပါသည်၊၊ စာရင်းစစ်ရုံးအသီးသီးသည် အောက်ပါအချက် များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး စစ်ဆေးမည့်အဖွဲ့အစည်းကို ရွေးချယ်ရေးဆွဲထားသော နှစ်ပတ်လည်စစ်ဆေးရေးစီမံချက်နှင့် သုံးလပတ်စစ်ဆေးရေးစီမံချက်အရ စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ကြပါသည်-

 (က) စစ်ဆေးရေးနှင့်ကာလကြာမြင့်စွာကင်းကွာနေ-မနေ

 (ခ) ပြသနာကြီးငယ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းရှိ-မရှိ    

 (ဂ) လုပ်ငန်းအရေးပါမှု 

 (ဃ) စစ်ဆေးရန်ကြိုတင်လေ့လာထားခြင်းရှိ-မရှိ

၂၊၊ ရေးဆွဲပြီးသော စစ်ဆေးရေးစီမံချက်များကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်စာရင်း စစ်ချုပ်နှင့် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်အသီးသီးက အတည်ပြုရပါသည်၊၊ 

၃၊၊ စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းမစတင်မီ ယင်းလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလေးထားစစ်ဆေးသင့်သည့် အပိုင်းကဏ္ဍ၊ အပိုင်းကဏ္ဍအလိုက်ချမှတ်သင့်သည့် စစ်ဆေးရေးရည်မှန်းချက်နှင့် စစ်ဆေး သင့်သည့် အတိုင်းအတာပမာဏတို့ကို အကဲဖြတ်နိုင်ရန် ကနဦးလေ့လာရန်လိုအပ်ပါသည်၊၊ ထို့နောက် စစ်ဆေးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီးနောက် စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ပါသည်၊၊

၄၊၊ ခေတ်အဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံ၌ကျင့်သုံးခဲ့သည့်စစ်ဆေးသည့်အမျိုးအစားများမှာ-

 (က) ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းများစစ်ဆေးခြင်း 

အဖွဲ့အစည်း၏ ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းများသည် အများလက်ခံကျင့်သုံးနေသည့်မူများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကိုင်စံများကို လိုက်နာပြီးအစဉ်တစိုက် ရေးဆွဲထားခြင်း ဟုတ်မဟုတ်နှင့်အဖွဲ့ အစည်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာအခြေအနေနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေတို့ကို သင့်တင့်လျောက် ပတ်စွာ ဖော်ပြခြင်းပြုမပြု စာရင်းစစ်ထင်မြင်ယူဆချက်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊၊

 (ခ) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစစ်ဆေးခြင်း

အဖွဲ့အစည်းများက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်လူ (၀န်ထမ်း) ၊ ငွေကြေး (ဘဏ္ဍာရေး)နှင့် ပစ္စည်းစသော သွင်းအားစုများကို ခြိုးခြံချွေတာပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝစွာ ဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုခြင်းရှိမရှိ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီး 3Es Audit (Economy, Efficiency, Effectiveness Audit) ဟူ၍လည်းခေါ်ပါသည်၊၊ အဆိုပါ 3Es အားလုံးနှင့် အကျုံးဝင်အောင် စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပါသည်၊၊

  (၁) ခြိုးခြံချွေတာမှုကိုစစ်ဆေးခြင်းEconomy၊၊  ၊၊သွင်းအားစုများဖြစ်သော လူ၊ငွေ၊ပစ္စည်း တို့ကို သုံးစွဲရာတွင်လေလွင့်ယိုဖိတ်မှုမရှိစေဘဲ ခြိုးခြံချွေတာပြီး ထိရောက်စွာသုံးစွဲနိုင်အောင် စီမံခန့်ခွဲကြီးကြပ်မှု ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်၊၊

  (၂) စီးပွားရေးတွက်ချေကိုက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းEconomy၊၊  ၊၊သွင်းအားစုများကို ခြိုးခြံ ချွေတာပြီး ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးဖြင့် အကျိုးအမြတ်အများဆုံးရရှိအောင် တစ်နည်း အားဖြင့် စီးပွားရေးတွက်ချေကိုက်အောင် စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊၊

 (၃) ထိရောက်အောင်မြင်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်း Effectiveness၊၊  ၊၊အဖွဲ့အစည်း၏ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် မျှော်မှန်းသော မူလရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း အပြည့်အဝရရှိခြင်း ရှိမရှိ (သို့မဟုတ်) မည်သည့် အတိုင်းအတာ ပမာဏအထိ ရရှိသည်ကိုစစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊၊ ယင်းသို့စစ်ဆေးရာတွင် မူလမျှော်မှန်းချက်အတိုင်း မဆောင်ရွက်နိုင်သည်ကို ထောက်ပြ ခြင်းထက် ရည်မှန်းချက်မအောင်မြင်ရသည့်အဟန့်အတား အခက်အခဲများကို စစ်ဆေး ဖော်ထုတ်ပြီး မည်သို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် မူလရည်မှန်းချက်ရနိုင်သည်ကို အကြံပြုနိုင် အောင် အလေးထားစစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါသည်၊၊

  (၄) စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝစွာ ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းEfficiency၊၊  ၊၊သွင်းအား စုများဖြစ်သော လူ(၀န်ထမ်း)၊ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းတို့ကို အသုံးပြုရာတွင် ခြိုးခြံချွေတာမှု ရှိရုံမျှမကစွမ်းဆောင် ရည်ပြည့်ဝစွာဆောင်ရွက်နိုင်သည်အထိ စီမံခန့်ခွဲကြီးကြပ်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်၊၊

 (ဂ) ဥပဒေစည်းမျဉ်းလိုက်နာမှုစစ်ဆေးခြင်း

ဥပဒေစည်းမျဉ်းစသည်များ စစ်ဆေးခြင်းမှာ စစ်ဆေးရမည့်အဖွဲ့အစည်းသည် မိမိ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ ၊ နည်းဥပဒေ ၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေ ၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ အမိန့်များကို လိုက်နာမှုရှိမရှိ သုံးသပ်နိုင်ရန်စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊၊ ဤစစ်ဆေးမှုကို သာမန်အားဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါ ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်တွဲ၍ ဆောင်ရွက်ရပါသည်၊၊

 (ဃ) လျော်ကန်သင့်မြတ်မှုစစ်ဆေးခြင်း 

အသုံးစရိတ်များသုံးစွဲရာတွင် စည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့် ကိုက်ညီစေကာမူ ဘဏ္ဍာရေး ကျင့်စဉ်များ (Standard of Financial Propriety) အရ လျော်ကန်သင့်မြတ်မှုရှိမရှိ ဆိုသည့် ရှုထောင့်မှ သုံးသပ်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်၊၊ အထူးသဖြင့် ဖြုန်းတီးမှု ၊ အသုံးကြီးမှု ၊ လူတစ်ဦး (သို့မဟုတ်) လူတစ်စု အကျိုးအတွက်သုံးစွဲမှုစသည်တို့ ကင်းရှင်းပြီး လျော်ကန်သင့်မြတ်သည့် အသုံးစရိတ် ဟုတ်မဟုတ် ကြည့်ရန် ဖြစ်ပါသည်၊၊

 (င)ဘက်စုံစစ်ဆေးခြင်း

ဤစစ်ဆေးခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အဖွဲ့အစည်း၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် သယံဇာတ သွင်းအားစု အသုံးပြုမှုများသည် ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းဘောင်အတွင်း ခြိုးခြံချွေတာစွာဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝစွာနှင့် ထိရောက်အောင် မြင်မှုရှိရေး သေချာခိုင်လုံမှု ရှိစေရန် စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်၊၊ ဘက်စုံစစ်ဆေးခြင်းတွင် ဘဏ္ဍာရေး စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများနှင့် ညီမညီ ပေါင်းစပ်စစ်ဆေးခြင်းအပြင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုကို သုံးသပ် စစ်ဆေးခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်၊၊

၅၊၊ စာရင်းစစ်ရုံးအသီးသီးက အသုံးပြုခဲ့သည့် စစ်ဆေးသည့်စနစ်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံ System and Function of Auditကိုအောက်ပါအတိုင်းခွဲခြားနိုင်ပါသည် -

 (က) စဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆေးခြင်း Continuous Audit ၊၊  ၊၊စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးခြင်း ဆိုသည်မှာ စစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည့် စာရင်းများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး စဉ်ဆက်မပြတ် အမြဲတမ်းစစ်ဆေးခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်၊၊ လုပ်ငန်းပမာဏ ကြီးမားများပြားသော အဖွဲ့ အစည်းများ၏စာရင်းကို နှစ်ချုပ်စာရင်းရပြီးမှ စစ်ဆေးမည်ဆိုပါက ထိထိရောက်ရောက် နိုင်နိုင်နင်းနင်း မစစ်ဆေးနိုင်ဘဲ စာရင်းစစ်အားနည်းချက်များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်သောအားဖြင့် ယင်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် အမြဲတမ်း စာရင်းစစ်အဖွဲ့များ Permanent Audit Party ထားရှိစစ်ဆေးခြင်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်၊၊ စဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆေးခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမှားအယွင်းများ၊ စာရင်း လိမ်လည်ရေးသွင်းမှုများနှင့် စည်းမျဉ်းမကျနမှုများ မဖြစ်ပွားအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ပါက ချက်ချင်း စစ်ဆေးဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းနှင့် အမှန်ကို အချိန်မီပြင်ဆင်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်၊၊ အထူးအရေးကြီးပြီး ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟု ယူဆသော စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ Material and Fundamental Findings ကို စစ်ဆေးရမည့်အဖွဲ့အစည်း တာဝန်ရှိသူများသိရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုပါသည်၊၊ 

 (ခ)  အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းFinalor Completed Audit ၊၊  ၊၊အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ စာရင်း များကို အစမှအဆုံးတိုင် အပြီးသတ်သည်အထိ တစ်ကြိမ်တည်းစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်၊၊ နှစ်ချုပ်စာရင်းသို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ Annual Accounts or Financial Statement ၊( ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစာရင်း၊ အရောင်းအဝယ်အရှုံးအမြတ်စာရင်း ၊ ၀င်ငွေ အသုံးစရိတ်၊ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း)ရရှိပြီးနောက် အထက်ပါစဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးခြင်း စနစ်အရ စစ်ဆေးရန်ကျန်ရှိနေသေးသည့်စာရင်းများကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကာလတစ်ခုအတွက် ပြည့်စုံကုံလုံအောင် အပြီးသတ်သည်အထိ စစ်ဆေးခြင်းလည်း အကျုံးဝင်ပါသည်၊၊ အဖွဲ့အစည်းငယ်များအတွက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ပြီး ချက်ချင်း စစ်ဆေးနိုင်သော်လည်း အဖွဲ့အစည်းကြီးများအတွက် ချက်ချင်းစစ်ဆေးနိုင်ရန်မလွယ် ကူပါ၊၊

 (ဂ) ပုံမှန်(၆)လတစ်ကြိမ်စစ်ဆေးခြင်း Regular or Bi-annual Audit၊၊ ၊၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းနှင့်စာရင်းများအား ယခင်ကဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပါသည်၊၊ ယခုအခါ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းထက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မပြီးဆုံးမီ ခါးလည်ဖြတ်၍ ပထမ၆လ စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် လက်လွန်ခြေလွန် မဖြစ်ခင် ထိန်းသိမ်းတည့်မတ်ပေးရန်၊ မသမာမှု၊ အလွဲသုံးစားမှု ၊ နိုင်ငံတော်နစ်နာဆုံးရှုံးမှု များကို အချိန်မီ စစ်ဆေးဖော်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများက ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံး၍ နှစ်ချုပ်စာရင်း ပြုစုရေးဆွဲတင်ပြမှုကို စစ်ဆေးသည့်အခါတွင် ပထမ ၆လ စစ်ဆေးတွေ့ရှိ ချက်များအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက် ထားမှုအား စိစစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အပြင် ၆လ တစ်ကြိမ်ဖြင့်၂ ကြိမ်စစ်ဆေးခြင်းကြောင့် ဒုတိယ ၆လ၌ အလေးပေး စစ်ဆေးသင့်သည့် နယ်ပယ်ကို ပိုမိုအာရုံစိုက်နိုင်ပြီး စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်း ပိုမိုထိရောက်ရန်ရည်ရွယ်၍ စစ်ဆေးခြင်းကို ခေါ်ဆိုပါသည်၊၊

 (ဃ) လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်အလိုက် စစ်ဆေးခြင်း Functional Audit ၊၊    ၊၊ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်၏ အရေးပါမှု အတိုင်းအတာ Degree of Materiality အရ သာမန် (ပုံမှန်) စစ်ဆေးရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်တော့ဘဲ သီးခြားကိစ္စရပ်အဖြစ် စစ်ဆေးသင့်သည်ဟု စာရင်းစစ်က ထင်မြင် ယူဆသောကိစ္စရပ်များ၊ စာရင်းခေါင်းစဉ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကြီးများ (Projects ) နှင့် အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းနှင့် ငွေကြေးဆောင်ရွက်ချက် တစ်ခုတည်းကို သီးခြားအထူး ပြုပြီး အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း Specialized Audit or Audit in Depth ကို လုပ်ငန်း ကိစ္စရပ်အလိုက် စစ်ဆေးခြင်းဟု သတ်မှတ်ပါသည်၊၊

 (င) တာဝန်ပေးချက်အရစစ်ဆေးခြင်းAudit of Special Assignment or Duty၊၊   ၊၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သို့မဟုတ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌကဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုခု သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင်စီ၏ တာဝန်ပေးအပ်ချက်အရ စစ်ဆေးရသည့်ကိစ္စများ ဖြစ်ပါသည်၊၊

၆၊၊ အထက်ပါစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပြီးပါက စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ရေးသားထုတ်ပြန်ပေးပို့ရပါသည်၊၊ သို့ရာတွင် အရေးကြီးသော စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် ( ဥပမာ- ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည့် ငွေ သို့မဟုတ် ပစ္စည်း အလွဲသုံးစားမှု ၊မသမာမှုစသည်)များကိုမူ စစ်ဆေးပြီးစီး၍ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်သည် အထိ မစောင့်ဆိုင်းတော့ဘဲ ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ (Interimreport)ကို သက်ဆိုင်ရာသို့ ပေးပို့ပါသည်၊၊ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း

၇၊၊ အဖွဲ့အစည်းများအား စစ်ဆေးစဉ်ကာလအတွင်းမှာပင် မေးမြန်းချက်များကို ရှင်းလင်း ဖြေကြားရန်နှင့် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအပေါ် လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်၊၊ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ပြီးသည့်အခါတွင်လည်း အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို သင့်တော်သည့်ကာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းက ပြန်ကြားပေးရန် လိုအပ်ပါ သည်၊၊ ပြန်ကြားရန်ကာလကို အစီရင်ခံစာပေးပို့စဉ်ကပင် သတ်မှတ်ပေးထားပါသည်၊၊ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အပေါ် မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းသည် အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းများအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်- 

 (က) ချက်ချင်းအရေးယူရန်ကိစ္စများ၊၊   ၊၊လောလောဆယ်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လေလွင့်ပြုန်းတီးမှု၊ ယိုဖိတ်မှု ၊ ပျက်စီးမှု၊ နစ်နာဆုံးရှုံးမှု၊အလွဲသုံးစားမှုများကို ချက်ချင်းရပ်တန့်သွားအောင် ဆောင်ရွက်ရပါမည်၊၊ 

 (ခ) ဥပဒေအရ အရေးယူရန်ကိစ္စ၊၊   ၊၊ပြဌာန်းထားသည့် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် ငြိစွန်းသည့် မသမာမှု ၊ အလွဲသုံးစားမှုများကို ဥပဒေကြောင်းအရ ဆက်လက်အရေးယူရပါမည်။ ထို့အပြင် တွေ့ရှိထားသော အထောက်အထားများအရ ဌာနဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို တစ်ပြိုင်တည်း ပြုလုပ်ရပါမည်၊၊

 (ဂ) ဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းအရေးယူရန်ကိစ္စ၊၊    ၊၊ အစီရင်ခံစာအရ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် တစ်ရပ်သည် ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူရန် မခိုင်လုံမှု သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲက ယူဆသည့် ကိစ္စရပ်များတွင် ၀န်ထမ်း၏ပေါ့လျော့မှု ၊ တာဝန်လစ်ဟင်းမှုတို့ကြောင့် နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုမျိုးဖြစ်လျှင် ဌာနဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အရေးယူနိုင်ပါသည်၊၊ 

 (ဃ) သာမန်သိရှိရန်နှင့် အရေးယူရန်ကိစ္စ၊၊    ၊၊အချို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များမှာ သာမန်မျှဖြစ်၍ နောင်တွင် ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သွားပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သွားနိုင်စရာ အကြောင်းရှိလျှင် အခါအားလျော်စွာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားလျှင် လုံလောက်ပါသည်၊၊

၈၊၊ အစီရင်ခံစာအရ အဖွဲ့အစည်း၏ ၀န်ထမ်းအား အရေးယူရန်ကိစ္စဖြစ်ပါက ပဏာမစုံစမ်းမှုကို ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန်မလိုဘဲ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ကိုပင် စွဲချက်တင်ရန် အထောက်အထား အဖြစ် မှတ်ယူ၍ ဌာနဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သွားနိုင်ပါသည်၊၊ 

၉၊၊ ဒေသစာရင်းစစ်ရုံးများ၏ အစီရင်ခံစာများအပေါ် သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရမည့် အဖွဲ့အစည်း များက သင့်တင့်သောအချိန်ကာလအတွင်း သင့်လျော်အောင် အရေးယူဆောင်ရွက်မပေး လျှင် သို့မဟုတ် ပြီးပြတ်ခြင်း မရှိသောကိစ္စများရှိလျှင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးအထိ အဆင့်ဆင့်တင်ပြ၍ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးအနေဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု ပြီးပြတ်သည်အထိကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပါသည်၊၊

Website လိပ်စာ

www.oagmac.gov.mm