နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Services (Offline) - 17 items Explore more

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးတွင် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Constitutional Tribunal of the Union of Myanmar / June 24, 2022

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးတွင် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Rating

နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မည့် အထောက်အထားများ

Ministry of Labour / December 17, 2021

အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနသည် ၁-၁-၁၉၉၇ ရက်နေ့မှ စတင်၍ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင် လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

Rating

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း


Constitutional Tribunal of the Union of Myanmar / June 30, 2022

၁။      နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးနေရာ(၃)နေရာအတွက် ဥပဒေဘွဲ့(LL.B) ရရှိသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

၂။       လျှောက်ထားသူသည်-

          (က)   ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

          (ခ)   ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

(ဂ)   ၁၅-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အသက်(၃၀)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူဖြစ်ရမည်။

  • online service တင်ခြင်း24

    1. online service တင်ခြင်း24.6.22FAQs