စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများထုတ်ချေး

စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများထုတ်ချေး


Kayah State Government/ Loikaw / June 27, 2022


မိုးရာသီစိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများထုတ်ချေးပေးခဲ့ပါသည်။