ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ


Government Organizations / June 28, 2022

     ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၏

                                                                           မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 

၁။         မူဝါဒ

             သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ စနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

၂။         ရည်မှန်းချက်

             နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသော မဟာဗျူဟာများနှင့်အညီ ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ စဉ်ဆက် မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအပေါ် ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး  ဆောင်ရွက်ရန်။

၃။         လုပ်ငန်းတာဝန်

              (က)    ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေအရ စီးပွားရေးအလို့ငှာ ပြည်တွင်း နှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများအား လည်းကောင်း၊ ဘက်စုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဥပဒေအရ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများအား လည်းကောင်း လိုင်စင်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်း၊ အခွန် အခများ စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း၊ သတ်မှတ်စည်းကမ်းများ လိုက်နာစေရေး ကြီးကြပ်ခြင်း၊

               (ခ)     အထက်ဌာန အဖွဲ့အစည်းများ၏ တာဝန်ပေးအပ်ချက်အရ နိုင်ငံတော်အဆင့်နှင့် ဒေသအစိုးရအဆင့် အခမ်းအနားများ၊ အရေးပေါ်ကိစ္စများအတွက် ယာဉ်များအား သက်ဆိုင်သည့် ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

               (ဂ)     နှစ်ရှည်၊ နှစ်လတ်၊ နှစ်တိုနှင့် နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်မည့် ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဆက်စပ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

              (ဃ)    National Transport Master Plan နှင့် National Logistics Master Plan ပါ Action Plan များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

               (င)     ပုဂ္ဂလိက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် PPP Unit နှင့် PPP Centerတို့၏  လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊

               (စ)     ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို  ဝန်ကြီးဌာနအတွင်းစာရင်းစစ်အဖြစ် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဦးစီးဌာန ဒေသရုံးများ၏ ဘဏ္ဍာငွေအရ/ အသုံးဆိုင်ရာများအား တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ စိစစ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း။

sample contentFAQs