သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း


Ministry of Social Welfare, Relief & Resettlement / July 21, 2022

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်သည့်အချိန်တွင် ထိခိုက်ဆုံရှုံးမှုများ လျော့နည်းနိုင်သမျှ လျော့နည်းသက်သာစေရေး ကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအနေဖြင့် သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီး၌ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ (၃၀-၆-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ ထောက်ပံ့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည် -

ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၁၉) ခု အတွက် ငွေကျပ် (၄၇၆.၂၇၈)သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း

ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၃) ခု အတွက် ငွေကျပ် (၆၆၁.၂၆၀)သန်း အတွက် ထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

ချင်းပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၄၉)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၄၄၀၂.၉၆၄)သန်း ထောက်ပံ့ ဆောင် ရွက်ပေးခြင်း

မွန်ပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၂)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၂၂၈.၃၈၀)သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း

ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၂၃)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၃၂၇၆.၄၈၈)သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၂၀)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၃၈၂၃.၀၄၄)သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၂၆)ခု အတွက် ငွေကျပ်(၈၈၁.၄၁၀)သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၅၄)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၃၀၈၅.၈၆၁) သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း (၂၅) ခု အတွက် ငွေကျပ် (၄၅၀.၄၄၄) သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၆)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၄၂၃.၇၅၂) သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၂)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၁၉၉.၈၀၀) သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၂၂)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၂၄၀၆.၄၈၃) သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၂)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၁၄၇.၆၂၀) သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း

နေပြည်တော်ကောင်စီအတွင်း သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၁၂)ခု အတွက် ငွေကျပ် (၁၁၀၆.၄၇၇) သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း

www.jklkjlkjljkl.com



FAQs