အစားအသောက်လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ တည်းခိုခန်းလိုင်စင်၊ အငှားအိမ်ငှားပိုင်ခွင့် လိုင်စင်၊ အသားရောင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် ၊အခြားလုပ်ငန်းလိုင်စင်များကို လိုင်စင်အသစ်၊ မိတ္တူ၊ပြောင်း၊ ပိတ်သိမ်း၊ ဆက်လက်ခံယူခွင့် လျှောက်ထားခြင်း


Mandalay City Development Committee / September 29, 2021

အောက်ပါ website မှ လျောက်ထားနိုင်ပါသည်

Wesiteလိပ်စာ

https://app.mcdc.gov.mm/

FAQs