စည်ပင်သာယာရေး

စည်ပင်သာယာရေး


Central Bank / June 23, 2022

၁။လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း တင်ပြလျှောက်ထားလွှာ၊

၂။လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူလိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ၊

၃။ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း၏ တည်နေရာ၊ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ၊ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ၊

၄။သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်၊

၅။သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်၊

၆။ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ ထောက်ခံချက်။

၇။သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်းထောက်ခံချက်၊

၈။အလား(၄)ရပ်မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်၊

၉။ကော်မတီမှသတ်မှတ်သည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင် ကတိ၀န်ခံချက်။FAQs

Services (Online) - 80 items Explore more

Testing withdaw

Ministry of Transport and Communications / June 28, 2022

Rating

Test from MCDC

Mandalay City Development Committee / June 28, 2022

Rating