တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအကြောင်း

ဘာသာ၊ အနုပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှု

An error occurred while processing the template.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy501.getArticle(long, String)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy501 object "com.liferay.journal.service.impl.JournalArticleLocalServiceImpl@23d49241"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: journalArticle = journalArticleLocalS... [in template "20116#20152#85111" at line 8, column 9]
	- Reached through: #assign-container [in template "20116#20152#85111" at line 2, column 1]
----
1<#assign countNumber = 0 /> 
2<#assign 	 
3	displaydate = .vars['reserved-article-display-date'].data 
4  displaydate = displaydate?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z") 
5	articleId = .vars['reserved-article-id'].data 
6	assetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService") 
7	journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") 
8	journalArticle = journalArticleLocalService.getArticle(20143,articleId) 
9	resourcePrimKey = journalArticle.getResourcePrimKey() 
10	listCategories = assetCategoryLocalService.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle",resourcePrimKey) 
11  ministry = "" 
12/> 
13<#list listCategories as category> 
14	<#if category.getVocabularyId() == 80291> 
15		<#assign ministry = category.getTitle(locale)> 
16		<#break> 
17	</#if> 
18</#list> 
19<div class="col-md-12 increase-z nopadding midbottommargin"> 
20		<h4 class="gov_service_detail_title fontsize25">${.vars['reserved-article-title'].data}</h4> 
21		<br> 
22		<span class="redcolor uppercasetext">${ministry} / ${displaydate?string["MMMM dd, yyyy"]}</span> 
23</div> 
24 
25<p>${content.getData()}</p> 
26<ul class="agriculture_double_col"> 
27  <#assign  
28   title1 = requirements.getSiblings()[0].getChild('titleRequirement').getData() 
29  title2 = ServiceFees.getSiblings()[0].getChild('titleServiceFee').getData() 
30  /> 
31<#if (title1!="")> 
32	<li> 
33<#list requirements.getSiblings() as requirement> 
34		<h2 class="bigtitle">${requirement.getChild('titleRequirement').getData()}</h2><br/><br/> 
35		<ol> 
36	<#list requirement.contentRequirement.getSiblings() as content> 
37		<li>${content.getData()}</li> 
38	</#list> 
39		</ol> 
40 
41</#list> 
42	</li> 
43</#if> 
44<#if (title2!="") > 
45	<li> 
46<#list ServiceFees.getSiblings() as ServiceFee> 
47	<h2 class="bigtitle">${ServiceFee.getChild('titleServiceFee').getData()}</h2><br/><br/> 
48	${ServiceFee.getChild('contentServiceFee').getData()} 
49</#list> 
50	</li> 
51</#if> 
52</ul>	 
53<#list HowToApply.getSiblings() as howtoapply> 
54	<h2 class="bigtitle">${howtoapply.getChild('titleHowToApply').getData()}</h2> 
55	<#list howtoapply.contentHowToApply.getSiblings() as content> 
56		<#assign contentDetail = content.getData()/> 
57		<#if contentDetail?has_content> 
58		  <#assign countNumber = countNumber + 1 /> 
59			<p class="applyguide"> 
60				<b>${countNumber}</b> 
61				${contentDetail} 
62			</p> 
63		<#else> 
64			 
65		</#if> 
66	</#list> 
67</#list> 
68 
69<div class="row nopadding midbottommargin"> 
70<div class="col-md-6"> 
71<#list Address.getSiblings() as address> 
72	<h2 class="bigtitle midbottommargin">${address.getChild('AddressTitle').getData()}</h2> 
73	<#list address.AddressContent.getSiblings()as content> 
74		<h4 class="cyanfontcolor smallmargin">${content.getChild('AddressDetailTitle').getData()}</h4> 
75		<span>${content.getChild('AddressDetailContent').getData()}</span> 
76	</#list> 
77</#list> 
78</div> 
79<div class="col-md-6 padding-top15"> 
80<#list Website.getSiblings() as website> 
81	<h2 class="bigtitle midbottommargin">${website.getChild('WebsiteTitle').getData()}</h2> 
82	<#list website.WebsiteDetail.getSiblings()as content> 
83		<a href="${content.getData()}">${content.getData()}</a> 
84		<br> 
85		<br> 
86	</#list> 
87</#list> 
88</div> 
89</div> 
90<#assign  
91   fag0 = Faqs.getSiblings()[0].getChild('titleFaq').getData() 
92/> 
93<#if (fag0 != "")> 
94<div class="panel-group" id="profile-accordion" role="tablist" aria-multiselectable="true"> 
95<#list Faqs.getSiblings() as faq> 
96   
97	<!--	<h2 class="bigtitle">${faq.getChild('titleFaq').getData()}</h2> --> 
98  <h2 class="bigtitle"> ${themeDisplay.translate('mnp-faq-title')}</h2> 
99	<#assign  
100   fag1 = faq.contentFaq.getSiblings()[0].getChild('keyFaq').getData() 
101   fag2 = faq.contentFaq.getSiblings()[0].getChild('valueFaq').getData() 
102  /> 
103  <#if (fag1 != "" && fag2 != "" )> 
104	<#list faq.contentFaq.getSiblings()as content> 
105		<#if content?index == 0> 
106			<div class="panel panel-default"> 
107				<div class="panel-heading" role="tab" id="heading-contact-${content?index}"> 
108					<h4 class="panel-title"> 
109						<span role="button" data-toggle="collapse" data-parent="#profile-accordion" href="#collapse-contact-${content?index}" aria-expanded="true" aria-controls="collapse-contact-${content?index}">${content.getChild('keyFaq').getData()}</span> 
110					</h4> 
111				</div> 
112	 
113				<div id="collapse-contact-${content?index}" class="panel-collapse collapse" role="tabpanel" aria-labelledby="heading-contact-${content?index}" aria-expanded="false"> 
114					<div class="panel-body">${content.getChild('valueFaq').getData()}</div> 
115				</div> 
116			</div> 
117		<#else> 
118			<div class="panel panel-default"> 
119				<div class="panel-heading" role="tab" id="heading-club-${content?index}"> 
120					<h4 class="panel-title"> 
121						<span data-toggle="collapse" data-parent="#profile-accordion" href="#collapse-club-${content?index}" aria-expanded="true" aria-controls="collapse-club-${content?index}" class="collapsed">${content.getChild('keyFaq').getData()}</span> 
122					</h4> 
123				</div> 
124	 
125				<div id="collapse-club-${content?index}" class="panel-collapse collapse" role="tabpanel" aria-labelledby="heading-club-${content?index}" aria-expanded="true"> 
126					<div class="panel-body">${content.getChild('valueFaq').getData()}</div> 
127				</div> 
128			</div> 
129		</#if> 
130	</#list> 
131	</#if> 
132</#list> 
133</div> 
134</#if> 
135<style> 
136 
137:root { 
138  --main-lh: 25px!important;  
139
140 
141#column-2 h1{ 
142	font-size:21px!important; 
143	line-height:var(--main-lh); 
144
145 
146#column-2 h2,#column-2 h2 span{ 
147	font-size:18px!important; 
148	font-weight:1000; 
149	line-height:var(--main-lh); 
150
151 
152#column-2 h3{ 
153	font-size:16px!important; 
154	line-height:var(--main-lh); 
155
156 
157#column-2 h4{ 
158	font-size:14px!important; 
159	line-height:var(--main-lh); 
160
161 
162#column-2 h5{ 
163	font-size:11px!important; 
164	line-height:var(--main-lh); 
165
166 
167#column-2 h6{ 
168	font-size:10px!important; 
169	line-height:var(--main-lh); 
170
171 
172 
173strong,b,b span,strong span { 
174 font-weight:1000; 
175
176#column-2 ul li { 
177	list-style:disc!important; 
178	line-height:25px!important; 
179	margin-left: 30px; 
180	margin-bottom:15px; 
181	margin-top:15px; 
182 
183
184#column-2 .gov_service_detail_title { 
185	line-height:35px !important; 
186	font-size: 25px !important; 
187
188</style> 
အထူးသတင်း