ဝန်ဆောင်ခ

စည်ပင်သာယာရေး

ဝန်ဆောင်ခ


Ministry of Transport and Communications / August 14, 2019

(က) eVisa (ကမ္ဘာလှည်) − ၅၀ USD

(ခ)  eVisa (လုပ်ငန်း) − ၇၀ USDမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

အထူးသတင်း