မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ပန်းဥယျာဉ်နှင့်ကစားကွင်းများဌာန၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> categoryIds[0] [in template "20116#20152#83650" at line 17, column 53]

----
Tip: It's the final [] step that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: currentCategoryId = categoryIds[0]?nu... [in template "20116#20152#83650" at line 17, column 33]
	- Reached through: #assign-container [in template "20116#20152#83650" at line 12, column 17]
----
1<#if entries?has_content> 
2	<#assign  
3			LayoutLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.LayoutLocalService") 
4			AssetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService") 
5			AssetCategoryPropertyLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryPropertyLocalService") 
6			LocalizationUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.util.LocalizationUtil") 
7			service = serviceLocator.findService("service.service.UtilLocalService") 
8			base32Service = serviceLocator.findService("mnp.custom.service.base32.Base32Service") 
9			portletTitle = htmlUtil.escape(portletDisplay.getTitle())  
10	/> 
11	<#if LayoutLocalService.getLayout(layout.getParentPlid())??> 
12		<#assign 
13				parentLayout = LayoutLocalService.getLayout(layout.getParentPlid()) 
14				parentFriendlyURL = parentLayout.getFriendlyURL() 
15				childrenFriendlyUrlList = service.getFriendlyUrlsByParentLayoutIdAsLocal(layout. getParentLayoutId(),themeDisplay.getCompanyId(),themeDisplay.getScopeGroupId()) 
16				categoryIds = service.getCategoryByFriendlyUrlAsLocal(base32Service.encodeBase32(parentFriendlyURL)) 
17				currentCategoryId = categoryIds[0]?number 
18				childCategories = AssetCategoryLocalService.getChildCategories(currentCategoryId) 
19				currentCategory = AssetCategoryLocalService.getCategory(currentCategoryId)  
20		/> 
21		<h2>${currentCategory.getTitle(locale)}</h2> 
22		<#list childrenFriendlyUrlList as childFriendlyUrl> 
23			<#list childCategories as childCategory> 
24				<#assign 
25						title = childCategory.getTitle(locale) 
26						id = childCategory.getCategoryId() 
27						url = base32Service.decodeBase32(AssetCategoryPropertyLocalService.getCategoryProperty(id,"link").getValue()) 
28				/> 
29			<ul class="gray_leftsidebar_nocollapse"> 
30				<#if childFriendlyUrl == url> 
31					 
32									<#if url == layout.getFriendlyURL()> 
33										<li style ="background-color: #2a5e8a;" ><a href="${url}" style ="color: white;">${title}</a></li> 
34									<#else> 
35										<li><a href="${url}">${title}</a></li> 
36									</#if> 
37				 
38				</#if> 
39			<ul> 
40			</#list> 
41		</#list> 
42		</#if> 
43		<#else> 
44	 <h1>${themeDisplay.translate("mnp-no-data-available")}</h1> 
45	</#if> 
46	<style> 
47		.gray_leftsidebar ul ul li:before { 
48			background: transparent !important; 
49
50		.gray_leftsidebar ul ul li { 
51			padding-left: 13px !important; 
52
53	</style> 
မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ပန်းဥယျာဉ်နှင့်ကစားကွင်းများဌာန၏ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ


နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ / September 26, 2021

ဌာနမှဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ

ပန်းဥယျာဉ်နှင့်ကစားကွင်းများဌာနအနေဖြင့် အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိပါသည် -

 • သစ်ပင်/သစ်ကိုင်းများ ခုတ်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း
 • ပျိုးပင်လိုင်စင်သစ်လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုများရယူရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပါဝင်ရမည့်အချက်အလက် များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

- သစ်ပင်/သစ်ကိုင်း ခုတ်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

 • ပူးတွဲတင်ပြရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ထောက်ခံချက်များ
 • ရပ်ကွက်ထောက်ခံချက်
 • အိမ်ထောင်စုဇယား(ပုံစံ-၁၀)မိတ္တူ
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • ခုတ်မည့်အပင်၏ဓါတ်ပုံ

စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်

 • သစ်ပင်/သစ်ကိုင်းခုတ်ခွင့်လျှောက်ထားလိုသောသူသည် လျှောက်ထားတင်ပြစာကို လုပ်ငန်းဌာနခွဲစာဝင်/စာထွက်တွင် လျှောက် ထားတင်ပြခြင်း(၁)ရက်
 • စာဝင်/စာထွက်ဌာနစိတ်မှ ဌာနခွဲမှူးသို့တင်ပြ၍ ဌာနခွဲမှူးမှ တဆင့် မြို့နယ်တာဝန်ခံသို့ ချထားပေးခြင်း(၁)ရက်
 • သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တာဝန်ခံမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးနောက် ဌာနခွဲမှူးထံတင်ပြ၍ ဌာနခွဲမှူးမှတဆင့် ဌာနမှူးထံ ဆက်လက် တင်ပြခြင်း(၂)ရက်
 • ဌာနမှူးမှ ကော်မတီဝင်ထံ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း(၃)ရက်
 • မြို့နယ်တာဝန်ခံမှ သစ်ပင်/သစ်ကိုင်းခုတ်ခွင့်လျှောက်ထားသူသို့ အကြောင်းကြားခြင်း (၁)ရက်
 • သစ်ပင်ခုတ်လျှောက်ထားသူအား ဝန်ဆောင်မှုစရိတ်ငွေပေးသွင်း၍ ခုတ်ခွင့်ပြုခြင်း (၁)ရက်
 • ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးသည်အထိ ကြာမြင့်နိုင်သည့်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက် သစ်ပင် /သစ်ကိုင်းခုတ်လိုသောသူမှ လျှောက်ထားပြီးနောက်(၉)ရက်
 • ပေးသွင်းရမည့်အခွန်အခသတ်မှတ်ချက်များ
 • သစ်ပင်/သစ်ကိုင်းခုတ်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း
 • ပျိုးပင်လိုင်စင်သစ်လျှောက်ထားခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက် ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

- ပူးတွဲတင်ပြရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ထောက်ခံချက်များ

 • ရပ်ကွက်ထောက်ခံချက်
 • အိမ်ထောင်စုဇယား(ပုံစံ-၁၀)မိတ္တူ
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထားမိတ္တူ
 • လျှောက်ထားသူ၏လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ

စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်

 • ပျိုးပင်လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသောသူသည် လျှောက်ထားတင်ပြစာကို ပန်းဥယျာဉ်နှင့် ကစားကွင်းများဌာန စာဝင်/စာထွက်တွင် လျှောက်ထား၍ ဌာနမှူးသို့တင်ပြပြီး ဌာနမှူးမှတဆင့် ဌာနခွဲမှူးသို့ ချထားပေးခြင်း(၁)ရက်
 • ဌာနခွဲမှူးမှတဆင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တာဝန်ခံသို့ ချထားပေးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်တာဝန်ခံမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး နောက် ဌာနခွဲမှူးထံတင်ပြခြင်း(၂)ရက်
 • ဌာနခွဲမှူးမှ ဌာနမှူးထံတင်ပြခြင်းနှင့် ဌာနမှူးမှ ကော်မတီဝင်ထံ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရ ယူခြင်း(၃)ရက်
 • လိုင်စင်စာရေးမှ ပျိုးပင်လိုင်စင်အတွက် ငွေသွင်းရန်အကြောင်းကြားခြင်းနှင့် လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း(၂)ရက်
 • ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးသည်အထိ ကြာမြင့်နိုင်သည့် အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက် - ပျိုးပင်လိုင်စင်သစ်ထုတ်ယူလိုသောသူမှ လျှောက်ထားပြီးနောက်(၈)ရက်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

လမ်းလယ်ကျွန်းရှိ အပင်နှင့် ပန်းအိုးများ ကားတိုက်မှုဖြစ်ပါက သတ်မှတ်ဒဏ်ကြေး အပါ အဝင် အပင်၏ အရွယ်အစားနှင့် ကျောက်ပန်းအိုးအတိုင်း အစားထိုးပေးလျော်ပြီးမှသာ ကြေအေးကြောင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
HOT NEWS
January 4,