ပညာရေးနှင့် သုတေသန

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ


  • နနနနာ


    Agency  : စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-18
  • ဒုဦးစီးမှူး


    Agency  : စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-18