ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

လုပ်ငန်းတာ၀န်များ

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အောက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်

၁။  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရှိ ရုံးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်

    အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊

    မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းများစစ်ဆေးခြင်း၊

    စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

    ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

    ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

    တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီ၏ရုံးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်း။  

၂။  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရှိ ဥပဒေများ စိစစ်အကြံပြုရေးဦးစီးဌာ၏ လုပ်ငန်းတာဝန် များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်

     ဥပဒေများ စိစစ်အကြံပြုခြင်း၊

     နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ စိစစ်အကြံပြုခြင်း၊

     ဥပဒေများကို မြန်မာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊

     ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေအကြံဉာဏ်တောင်းခံ ပါက စိစစ်အကြံပြုခြင်း၊       

၃။  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရှိ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန် များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်

     အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ နှင့် အာဆီယံရေးရာ ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံ အချင်းချင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရခြင်း၊

     အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာစာချုပ်စာတမ်းများတွင် ပါဝင်ရန် သင့် မသင့် ဥပဒေ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း

     စီးပွားရေးစာချုပ်စာတမ်းများ စိစစ်ရခြင်း၊

     အထွေထွေဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊

၄။  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရှိ တရားစွဲနှင့်အမှုလိုက် ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်

     တရားမစွဲမီဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် တင်ပြချက်များ စိစစ်ခြင်း၊

     ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်း၊

     ပြစ်မှုဆိုင်ရာအယူခံ၊ ပြင်ဆင်မှုများကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် နည်းဥပဒေ များနှင့်အညီ စိစစ်တင်ပြခြင်း၊

     ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ လျှောက်ထားသည့်  စာချွန်တော်အမိန့် လျှောက်ထားမှုများတွင် နိုင်ငံတော်ကိုယ်စား လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်း၊

     တရားမကြောင်းအရ သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များဖြစ်ပါက စိစစ်၍ အကြံပြုချက် ပြန်ကြားခြင်း၊

၅။  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရှိ စီမံရေးရာဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်

     ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥပဒေအရာရှိများအပါအဝင် ဝန်ထမ်းများခန့်ထားခြင်း၊ အတည်ပြုခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ ခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ အရေးယူခြင်း၊ ခွင့်ပေးခြင်း၊ အငြိမ်းစားပေးခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

     ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့်  ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းရှိ ခရိုင်ဥပဒေရုံးများ ၏  အသုံးစရိတ်အတွက် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းပြုစုရေးဆွဲခြင်းနှင့် အချိန်မီတင်ပြ တောင်းခံခြင်း၊

     ဥပဒေရုံးနှင့်  ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ် ဝယ်ယူခြင်း နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ရုံးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးခြင်း၊

     ဥပဒေအရာရှိများနှင့်  ဝန်ထမ်းများကို အရည်အချင်းတိုးမြှင့်စေရန် သင်တန်း နှင့်  မွမ်းမံသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်  ကြီးကြပ်ခြင်း၊

        နှစ်အလိုက် ဥပဒေစာအုပ်၊ နည်းဥပဒေစာအုပ်၊ ဘာသာပြန်ဥပဒေစာအုပ်၊ ဥပဒေ လက်စွဲ၊ ဥပဒေ ရည်ညွှန်းစာစောင်၊ ဥပဒေပညာဂျာနယ် နှင့်  အခြားဥပဒေ စာအုပ် စာတမ်းများ ပြုစုထုတ်ဝေခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း၊

     ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပညာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်း၊ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် အစည်းအဝေးများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း၊

     သတင်းအချက်အလက်နှင့်  ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာစနစ်ကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ ရုံးလုပ်ငန်းများ ခေတ်မီတိုးတက်စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၆။  ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ရှိ ဥပဒေအရာရှိများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်

    သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ဥပဒေအကြံဉာဏ်တောင်း ခံလာပါက ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊

    ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများကို တရားစွဲဆိုခြင်းမပြုမီ ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်စေရန်စိစစ်ခြင်း နှင့် ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊

    ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများကို တရားရုံးများသို့ ဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခြင်း၊

    ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများတွင် နိုင်ငံတော်ဘက်မှ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်း၊

    နိုင်ငံတော်က တရားလို သို့မဟုတ် တရားပြိုင်အဖြစ် ပါဝင်သော တရားမမူလမှု၊ တရားမအယူခံမှု၊ တရားမပြင်ဆင်မှုနှင့် တရားမအထူးအယူခံမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်ဘက်မှ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်း၊

    ဥပဒေရုံး၏ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာတရားစွဲအဖွဲ့အစည်းက လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ မရှိ စိစစ်တင်ပြခြင်း၊

    တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းက ချုပ်မိန့်တောင်းခံသည့်အခါ တည်ဆဲဥပဒေ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိ စိစစ်ခြင်း၊

    တရားစွဲ အဖွဲ့အစည်းက သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးသို့ တရားစွဲဆို တင်ပို့ခြင်း မပြုမီ အမှုကို ခိုင်မာစွာ တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် စိစစ်ခြင်း၊

    တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုထားသော ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုတွင် အမှုတစ်ရပ်လုံးကို ဖြစ်စေ၊ စွဲချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ၊ တရားခံတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ ရုပ်သိမ်းရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ရန် သင့် မသင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊

    တရားစွဲဆို တင်ပို့ခြင်း မပြုနိင်သော ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ ပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊

    ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများတွင် တရားရုံးသို့တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခြင်းမပြုမီ ပြစ်မှုကျူးလွန် ကြောင်း စွပ်စွဲခံရသော တရားခံတစ်ဦးဦးအား ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေနှင့် အညီ အစိုးရသက်သေပြုလုပ်၍ တရားစွဲဆိုခံရခြင်းမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊

    သေဒဏ်ထိုက်သင့်သော ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုကို ကျူးလွန်ကြောင်းစွပ်စွဲခံရသော ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် တရားခံအတွက် တရားရုံးတွင် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန် ရှေ့နေ ငှားရမ်းပေးခြင်း၊

    ဥပဒေအရာရှိ လိုက်ပါဆောင်ရွက်သော ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုတွင် တရားလိုဘက်မှ ငှားရမ်းသည့် ရှေ့နေအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကြီးကြပ်ခြင်း၊

    တရားရုံး၏ စီရင်ချက်၊ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်နှင့် သက်ဆိုင်သော အမှုများတွင် ပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းရန် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ ပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းခြင်း၊

    တရားရုံးက ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုတွင် အပြီးအပြတ်လွှတ်သည့်အမိန့်ကို အယူခံဝင် ရောက်သင့်သည်ဟု ယူဆပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ပြခြင်း၊

    ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ်တို့က ပေးအပ်သော အခြားလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဖွဲ့စည်းပုံ

၁။  ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးကို အောက်ပါ ရုံးအဖွဲ့၊ ဦးစီးဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိသည်

          (က)   ရုံးအဖွဲ့၊

          (ခ)   ဦးစီးဌာနများ         

                   (၁)     ဥပဒေများ စိစစ်အကြံပြုရေးဦးစီးဌာန၊

                   (၂)     ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဦးစီးဌာန၊

                   (၃)     တရားစွဲနှင့် အမှုလိုက်ဦးစီးဌာန၊

                   (၄)     စီမံရေးရာဦးစီးဌာန။

 ၂။ တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးကို အောက်ပါ ရုံးအဖွဲ့၊ ဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိသည်

          (က)    ရုံးအဖွဲ့၊

          (ခ)     ဥပဒေများစိစစ်အကြံပြုရေးဌာန၊

          (ဂ)     အထွေအထွေဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးရေးဌာန၊

          (ဃ)    တရားစွဲနှင့် အမှုလိုက်ဌာန၊

          (င)     စီမံရေးရာဌာန။

 ၃။ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့်  တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် အောက်ပါဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိသည်

          (က)    သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အတွင်း

          (၁)  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု မရှိလျှင်

                       (ကက) ခရိုင်ဥပဒေရုံးများ၊

                       ( ခ ခ ) မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ။

         (၂)   ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု ရှိလျှင်

                     (ကက) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၌ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း ဥပဒေရုံး၊ ခရိုင်ဥပဒေရုံးများ၊ မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ။

                     ( ခ ခ ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ၌ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ ဥပဒေရုံး၊ မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ။

                     ( ဂ ဂ ) ကျန်ဒေသများ၌ ခရိုင်ဥပဒေရုံးများ၊ မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ။

          (ခ)     ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၌

                   (၁)     ခရိုင်ဥပဒေရုံးများ၊

                   (၂)     မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ။

          (ဂ)     ဥပဒေအရတည်ထောင်ထားသော အခြားဥပဒေရုံးများ။

Website လိပ်စာ

www.oag.gov.mm