လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၁၈ ခု


မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း အထူး၀န်ဆောင်မှုများ လျှောက်ထားရန်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

အထူး၀န်ဆောင်မှုများ

test form

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Form Testing

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ကိုယ်ရ​ေးအချက်အလက်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

DMA.S (Form)

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

SMS Testing Form

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဆိုက်ကပ်မှု

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးစာရင်းအင်းပုံစံ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ယဉ်မောင်းခေါ်ခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

RAT

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

HOT NEWS
January 4,