မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုများမြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုများ

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုများမြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုများ Commissions & Committees / July 01, 2020 မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုများမြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း...

fpt test 2020-06-29

fpt test 2020-06-29 Commissions & Committees / June 29, 2020 fpt test 2020-06-29fpt test 2020-06-29fpt test 2020-06-29fpt test 2020-06-29fpt test 2020-06-29 ...

အမှတ်(၂) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)မှ စက်မှုကျွမ်းကျင်(၁)အမှတ်(၂) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)မှ စက်မှုကျွမ်းကျင်(၁)

အမှတ်(၂) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)မှ စက်မှုကျွမ်းကျင်(၁)အမှတ်(၂) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)မှ စက်မှုကျွမ်းကျင်(၁) Commissions & Committees / June 29, 2020 အမှတ်(၂)...

http://mnp.gov.mm/web/guest/education-research/vacancy/-/asset_publisher/idasset338/content/er111112

http://mnp.gov.mm/web/guest/education-research/vacancy/-/asset_publisher/idasset338/content/er111112 Judicial Offices / June 26, 2020 ...

er111112

er111112 Commissions & Committees / June 26, 2020 er111112 မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

Topic ser111111

Topic ser111111 Commissions & Committees / June 26, 2020 Topic ser1 မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

Topic ser1

Topic ser1

Topic ser1

Topic ser1 Commissions & Committees / June 26, 2020 Topic ser1 မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

Topic ser1

Topic ser1 Hluttaws / June 26, 2020 Topic ser1 မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

အမှတ်(၂) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)မှ စက်မှုကျွမ်းကျင်(၁)နှစ်သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၁၁)အတွက် သင်တန်းသားသစ်များခေါ်ယူခြင်း နှင့် သင်တန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ရယူနိုင်ကြောင်းကြေငြာခြင်

အမှတ်(၂) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)မှ စက်မှုကျွမ်းကျင်(၁)နှစ်သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၁၁)အတွက် သင်တန်းသားသစ်များခေါ်ယူခြင်း နှင့် သင်တန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ရယူနိုင်ကြောင်းကြေငြာခြင် ...