နည်းပညာ

၂၄ တင်ဒါများ


 • ရုံးအဆောက်အဦ


  Agency  : အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2020-11-13
 • Testing


  Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-05-31
 • Computer


  Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-30
 • Planning Tender


  Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-20
 • server


  Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-18
အထူးသတင်း