ဆောက်လုပ်ရေး

၂၆ တင်ဒါများ


 • ရုံးအဆောက်အဦ


  Agency  : အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2020-11-13
 • House Tender


  Agency  : စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-10-19
 • Open Tender


  Agency  : စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-10-30
 • Bridges Tender


  Agency  : စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-10-31
အထူးသတင်း