လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၁၉ ခု


မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးလိုသူများအတွက် အဆိုပြုလွှာ(EOI) Form

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးလိုသူများအတွက်

လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း (PAPRD)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

သုေတသန

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(အစိုးရ)၌ အငယ်တန်းစာရေးခေါ်ယူခြင်း

အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

လုပ်ငန်းလိုင်စင်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စီဗွီဖောင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့လာရောက်လေ့လာနိုင်ရန် Online လျှောက်လွှာပုံစံ

ပြည်သူ့လွှတ်တော်

Myanmar National Portal - Information Collection for User Training, Batch #2

To collect User Roles Information from Government Agencies.

HOT NEWS
January 4,