အခြားဝန်ဆောင်မှုများ PAPRD

စာရင်းအင်း

အခြားဝန်ဆောင်မှုများ PAPRD


အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ / September 18, 2018

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါဝန်ဆောင်မှုများပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကကကကကကကကကကကကကက

ခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခ

ဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂ

ဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗ

ကကကကကကကကကကကကကက

ခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခ

ဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂ

ဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗ

ကကကကကကကကကကကကကက

ခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခ

ဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂဂ

ဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗဗ

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

  • test_19.8.2019


   • Publisher :
   • Publication Date : 01-08-2019
   • Pages :
   • Language : Myanmar
   • Download
  • ဗစစစ စမ်းသပ် PDF File


   • Publisher :ဆွေမင်း
   • Publication Date : 04-09-2018
   • Pages :50
   • Language : Myanmar
   • Download
  • ဗစစစ


   • Publisher :CESID,MOPF
   • Publication Date : 01-11-2018
   • Pages :100
   • Language : မြန်မာ၊ English
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
 • FERD တင်ဒါ 2


  Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         Closing Date  : 2018-09-18
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
  • CV Form

   စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန


ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
အထူးသတင်း