နည်းပညာ

၁၂ ဝန်ဆောင်မှုများ

Service 15.8.19

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ဂရမ်ပြုလုပ်ပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

Rating    

Test service for Topic>Technology

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

test services for view in context

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Fully Onlie Services

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Rating    

FERD Services 2

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Rating    

Myanma Foreign Trade Bank

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

DBS ON-LINE BANKING ဖြင့် ငွေလွှဲပို့နိုင်ရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။

Rating    

လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Rating    

Light Scheme

Rating    
အထူးသတင်း