လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်

ဝန်ဆောင်မှုများ

ယာဉ်ပြုပြင်နှင့်ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Electrical Inspection

Rating    

ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေး

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Light Scheme

Rating    
အထူးသတင်း