ကျန်းမာရေး

၁၉ ဝန်ဆောင်မှုများ

Thaidd5 test upload file 29082019

ကော်မရှင်နှင့်ကော်မတီများ

Rating    

npt form

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

Rating    

form pek

လွှတ်တော်များ

Rating    

Form

အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ

Rating    

summary

summary

Rating    

Form of FERD

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

သုေတသန

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

test

Rating    

လုပ်ငန်းလိုင်စင်(ကချင်ပြည်နယ်)

ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

Rating    

လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ရန်

တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာရုံးများ

Rating    
အထူးသတင်း