ဆက်သွယ်ရေး

၁၁ ဝန်ဆောင်မှုများ

Shwe Sagar MPT

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Service Testing

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

new service

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Test Topic Service

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Rating    

Communication License

အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

Rating    

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ(PTD)

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Rating    

MICB ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် လိုအပ်ချက်များ

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Rating    
အထူးသတင်း