အီဗီဇာလျှောက်ထားရန် လိုအပ်ချက်များ


ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ / August 28, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က) eVisa (ကမ္ဘာလှည့်) အတွက် ခွင့်ပြုနိုင်ငံ (၁၀၀) နှင့် eVisa (လုပ်ငန်း)အတွက် ခွင့်ပြု(၅၂)နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ရမည်။

(ခ) https://evisa.moip.gov.mm/ တွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားရမည်။

(ဂ) သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံအား ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းရမည်။

(ဃ) eVisa (လုပ်ငန်း) အတွက် အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲလျှောက်ထားရမည်-

 •  စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသည့် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် Scan Copy
   
 • သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီမှ ဖိတ်ခေါ်စာ

(င) ဗီဇာကြေးအား Visa Card, Master Card, American Express, JCB Card တို့ဖြင့် Online မှ ပေးချေရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

(က) eVisa (ကမ္ဘာလှည့်) - ၅၀ USD

(ခ) eVisa (လုပ်ငန်း) - ၇၀ USD

လိုအပ်သောစာရွက် စာတမ်းများ

(က) eVisa (ကမ္ဘာလှည့်)

 •  လျှောက်လွှာ
   
 • ကာလာဓါတ်ပုံ

(ခ) eVisa (လုပ်ငန်း)

 • လျှောက်လွှာ
   
 • ကာလာဓါတ်ပုံ
   
 • စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသည့် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
   
 •  သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီမှ ဖိတ်ခေါ်စာ

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

အဆင့် - ၁

eVisa Website သို့ ဝင်ရောက်ခြင်း။

https://evisa.moip.gov.mm/ တွင်ဝင်ရောက်၍ လျှောက်ထားရမည်။

အဆင့် - ၂

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (Term and Condition) အား လက်ခံခြင်း။

ဖော်ပြထားသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (Term and Condition) များကို လက်ခံရမည်။

အဆင့် - ၃

လျှောက်လွှာဖြည့်ခြင်း။ https://evisa.moip.gov.mm/fill-personalinfo.aspx တွင် လျှောက်လွှာ ဖြည့်သွင်းရမည်။

အဆင့် - ၄

ဗီဇာကြေးပေးချေခြင်း။ Visa Card (သို့မဟုတ်) Master Card (သို့မဟုတ်) American Express (သို့မဟုတ်) JCB Card တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ဗီဇာကြေးအား online မှ ပေးချေရမည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

Website လိပ်စာ - https://evisa.moip.gov.mm/

ဆက်သွယ်ရန် email - contact@moip.gov.mm

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် - +95 67 3431125

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင် မည့်တည်နေရာ

Website လိပ်စာ - https://evisa.moip.gov.mm/မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၀ ခု

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ